Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.akumulatory.org

Regulamin sklepu internetowego Poliss Akumulatory (zwany dalej „Regulaminem”).

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez: POLISS F.P. – Mariusz Sołtysiak, za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.akumulatory.org , w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, zasady dostarczania zamówionych towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Słowniczek:

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.akumulatory.org prowadzony przez Sprzedającego, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu.

Sprzedający – POLISS F.P. Mariusz Sołtysiak, ul. Białoruska 7/4 , 30-638 Kraków NIP: 6790001823

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Czas realizacji zamówienia – okres, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy.

Indywidualny przedsiębiorca o uprawnieniach Konsumenta osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (przedsiębiorca jednoosobowy) zawierająca ze Sprzedającym umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

Konto Klienta – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line, za pośrednictwem platformy Przelewy24

Regulamin – niniejszy dokument.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

DANE KONTAKTOWE SPRZEDAJĄCEGO 

Dane kontaktowe:

 • adres e-mail: poliss@akumulatory.org
 • numer telefonu:+48 12 425 64 61
 • Adres do zwrotów towarów: ul. Białoruska 7/4, 30-638

I.ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 1 Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
 1. Usługa świadczona drogą elektroniczną na podstawie Regulaminu polega na organizacji sprzedaży towarów przy wykorzystaniu Sklepu, poprzez umożliwienie dokonywania zakupów w Sklepie z wykorzystaniem Konta Klienta.
 2. Konto Klienta to narzędzie dostępne w systemie Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sklepu stanu zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Klienta oraz zmiany hasła, zmianę i poprawianie danych osobowych itp.
 3. Klient jest także uprawniony do dokonania zakupu w Sklepie bez konieczności dokonywania rejestracji i tworzenia Konta Klienta
 4. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji, tworzone jest indywidualne Konto Klienta. Klient w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: aktywnego adresu e-mail, hasła (widocznego tylko dla Klienta), imienia (lub nazwy firmy), nazwiska (lub NIP), pełnego adresu zamieszkania/ siedziby oraz numeru telefonu komórkowego, jak również potwierdzić zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień. Kliknięcie pola „Dalej” kończy proces rejestracji i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. Klient następnie otrzyma na podany adres poczty elektronicznej maila z potwierdzeniem loginu i hasła do Konta Klienta
 5. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną dochodzi poprzez aktywację rozpoczęcia korzystania przez Klienta z Konta Klienta.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem przez Usługobiorcę oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem/am się i zaakceptowałem/am w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy,

b) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,

c) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,

d) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

e) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.

7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła.

8. Klient może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. Klient może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez usunięcie Konta Klienta bądź poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na adres e-mail: poliss@akumulatory.org lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. Umowa w takim wypadku ulega rozwiązaniu z chwilą usunięcia Konta Klienta bądź otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

9. Sprzedający może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres e-mail podany przez Klienta. Umowa ulega wówczas rozwiązaniu z dniem otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu umowy przez Klienta.

10. Sprzedawca może rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem ze skutkiem natychmiastowym i bez konieczności uprzedniego wzywania Klienta do zaprzestania naruszeń także w przypadku rażącego naruszania postanowień Regulaminu przez Klienta, w szczególności jeśli:

a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania sklepu,

b) działalność Klienta jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,

c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,

11. Oświadczenie o rozwiązaniu za wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane poprzez Sprzedającego, zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail.

12. Rozwiązanie za wypowiedzeniem lub rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, w szczególności na realizację zamówień złożonych przez Klienta przed złożeniem lub otrzymaniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.

 • 2. Warunki świadczenia usługi
 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie tego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a) aktualną wersję przeglądarki internetowej

b) monitor o rozdzielczości 1024×768.

2. W razie korzystania przez Klienta ze sprzętu i oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych, określonych w ust. 1 powyżej, Sprzedający nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania aplikacji i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych usług.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenie lub uszkodzenie serwisu.

4. Klienci mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną. Reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną można składać pisemnie na adres: POLISS F.P. Mariusz Sołtysiak, ul. Białoruska 7/4, 30-638 Kraków lub w formie korespondencji elektronicznej na adres: poliss@akumulatory.org

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a) oznaczenie Klienta;

b) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.

6. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedającego, przy czym termin ten może ulec przedłużeniu w sytuacji gdy ze względu na ilość rozpatrywanych reklamacji lub zaistnienie innych okoliczności niezawinionych i niezależnych od Sprzedającego, rozpatrzenie reklamacji Klienta w tym terminie nie będzie możliwe, o czym Klient zostanie poinformowany na podany adres e-mail.

 • 3. Przedmiot umowy sprzedaży

Przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej między Sprzedającym, a Klientem są towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu w chwili składania zamówienia. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronie Sklepu oferta była zawsze aktualna. Gdyby jednak zdarzyła się sytuacja, że niektóre z oferowanych towarów są w danej chwili niedostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego, poinformowania Klienta o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 • 4. Ceny produktów
 1. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i określają wartość brutto, tj. z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT).
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 4. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie.
 • 5. Zamówienia
 1. Klient może składać zamówienia przez cały czas pracy serwisu internetowego to jest 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, za pośrednictwem witryny internetowej www.akumulatory.org. Zamówienia złożone w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia złożonego na stronie Sklepu jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym i podanie numeru telefonu i adresu e-mail.
 3. W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie należy:

a) wejść na stronę Sklepu;

b) wybrać towar będący przedmiotem zamówienia oraz jego ilość, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;

c) przejść do koszyka i wybrać:

 • ilość zamawianego towaru;
 • sposób dostarczenia towaru;
 • sposób płatności;
 • oraz dodatkowo w razie potrzeby wypełnić pole “Uwagi dotyczące zamówienia”

d) kliknąć w przycisk “dalej” i przejść do formularza zamówienia;

e) w formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowych produktach, rabatach, promocjach oraz innych informacji handlowych;

f) zapoznać się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;

g) kliknąć przycisk „dalej”;

h) sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;

i) kliknąć przycisk „zamawiam”;

j) dokonać płatności online albo płatności za pośrednictwem druczka pocztowego.

4. Po złożeniu zamówienia, przez Klienta, Sprzedający generuje wiadomość e-mail (wysłaną na podany w zamówieniu adres), w którym znajdować się będzie potwierdzenie zamówienia oraz dalsze instrukcje:

5. w przypadku płatności kartą płatniczą – link do transakcji bezpośrednio na stronie Przelewy24

6. W przypadku zamówień złożonych na stronie Sklepu do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w ust. 4 powyżej.

7. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia z winy Klienta (np. błędny numer telefonu lub adres e-mail) w ciągu 48 godzin, zostanie ono anulowane. Sprzedający będzie także upoważniony do anulowania zamówienia w przypadku wpisania niepełnych lub nieprawdziwych danych, które mogą uniemożliwiać wykonanie umowy sprzedaży.

8. Termin ważności zamówienia w sytuacji zmiany sposobu zapłaty z płatności online na płatność za pobraniem wynosi 3 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Klient nie uiści należności wynikającej z zamówienia w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Klient nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji.

 • 6. Formy płatności

Klient może wybrać jedną z następujących form uregulowania należności za dokonane zamówienie, wybierając jedną spośród dostępnych form płatności:

a) wpłata za pośrednictwem operatora płatności internetowych,

b) płatność druczkiem na poczcie.

 • 7. Terminy i koszty wysyłki
 1. Dostawa zamówionych towarów następuje (w przypadku zamówień płatnych przelewem) po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu – w dni robocze, w terminie 2 (dwóch) dni roboczych licząc od dnia roboczego następującego po dniu, w którym środki zostały zaksięgowane.

 2. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. Przewidywany czas dostawy wynosi do 2 dni roboczych od momentu wysłania.

3. Zakupione towary dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski.

4. Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.

5. Do każdej przesyłki zostaje dołączone potwierdzenie kupna (paragon lub faktura VAT w zależności od zaznaczonego pola w formularzu zamówienia).

6. W przypadku nieobecności Klienta pod adresem wskazanym jako adres wysyłki, kurier pozostawia awizo z informacją o terminie i miejscu odbioru przesyłki.

 • 8. Gwarancje i reklamacje
 1. Kupujący może składać „Reklamacje” w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach.
 2. Kupujący przesyła reklamację wraz z reklamowanym towarem oraz potwierdzeniem zakupu na adres: POLISS F.P. Mariusz Sołtysiak, ul. Białoruska 7/4, 30-638 Kraków
 3. POLISS zwraca Kupującemu koszty uzasadnionych reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. W przypadku uzasadnionej reklamacji towary wadliwe zostaną doprowadzone do stanu zgodnego z umową w pierwszej kolejności poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, w ciągu 14 dni roboczych od otrzymania przesyłki z wadliwym towarem od Kupującego chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Do wykonywania praw z tytułu rękojmi za wady towaru zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
 5. POLISS nie odpowiada za różnice pomiędzy towarem w rzeczywistości a na zdjęciu, które wynikają z indywidualnych ustawień komputera Kupującego. Mowa tutaj o różnicach kolorów, proporcji, saturacji i innych podobnych parametrów, które mają wpływ na błędne postrzeganie oferowanego towaru przez Kupującego.
 • 9 PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

1. Na warunkach określonych ustawą z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827) Konsument  może odstąpić od umowy sprzedaży towaru kupionego w Sklepie Internetowym bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. Akceptacja postanowień niniejszego regulaminu równoznaczna jest w skutkach z poinformowaniem Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy w powyżej wskazanym terminie. Wniosek o odstąpienie od umowy zawierający nr zamówienia należy przesłać na e-mail poliss@akumulatory.org lub listowanie na adres firmy POLISS.

 3. POLISS gwarantują Konsumentowi, który skorzysta z w/w prawa odstąpienia od umowy zwrot kwoty równej cenie towaru oraz kosztów transportu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego Konsument dokonał przedpłaty, a w innych przypadkach na rachunek wskazany przez Konsumenta. Poprzez akceptację regulaminu Konsument oświadcza, że wyraża zgodę na w/w sposób zwrotu płatności. POLISS  mogą wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4. Konsument ma obowiązek zwrócić towar do siedziby firmy POLISS niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Towary zwracane przez Kupującego powinny być nieuszkodzone i nie nosić śladów użycia. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy.

5. Towary o właściwościach określonych indywidualnie przez Konsumenta (np. wyroby szyte, haftowane itp.) nie podlegają zwrotom. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje także w pozostałych przypadkach wskazanych w art. 38 ustawy z dn. 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz U. poz. 827).

6. Konsument odsyła towar we własnym zakresie i ponosi koszty z tym związane w całości.

 • 10 DANE OSOBOWE

1. Poprzez złożenia zamówienia przez Kupującego  POLISS uprawniona jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa danych określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówienia chyba, że Kupujący wyrazi również zgodę w treści Formularza rejestracji na ich przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych.

2. Kupujący dysponuje prawem wglądu do swoich danych oraz prawem ich aktualizacji i poprawiania. W razie chęci skorzystania z w/w uprawnień Kupujący może skontaktować się z firmą POLISS mailowo na adres poliss@akumulatory.org
lub telefonicznie pod nr tel. +48 12 425 64 61

 • 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin jest aktualny i jest opublikowany na stronie

2. „POLISS” zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty opublikowania ich na stronie akumulatory.org i odnoszą się do zamówień zgłoszonych po ich publikacji.

3. „POLISS” zastrzegają sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego, usuwania oraz dodawania nowych towarów do asortymentu sklepu internetowego oraz przeprowadzania, odwoływania oraz zmian w akcjach promocyjnych